Thứ Sáu, 18/10/2019,

Diễn đàn bất động sản công nghiệp, Khu công nghiệp Việt Nam 2019